Provincie en natuurorganisaties slaan handen in een voor herstel heidelandschap

Vergunning bijplaatsen korhoenders Sallandse Heuvelrug
De provincie Overijssel heeft een natuurbeschermingswetvergunning verleend voor het bijplaatsen van Zweedse korhoenders op de Sallandse Heuvelrug. Dit is een van de vele maatregelen die door de provincie Overijssel en natuurorganisaties Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten de komende jaren worden genomen om de kwetsbare natuur van de Sallandse Heuvelrug en het heidelandschap te verbeteren. 

"Een investering in de Sallandse Heuvelrug is dus ook goed voor de  economie.. "
Hester Maij, gedeputeerde landbouw, natuur en cultuur: “De Sallandse Heuvelrug is een van de belangrijkste natuurgebieden in Overijssel en Nederland. Jaarlijks wordt het gebied door vele toeristen bezocht en is daarmee ook erg belangrijk voor de economie van Overijssel. Hoe gevarieerder en sterker de natuur in het gebied, hoe interessanter het is voor bezoekers. Het vergroten van de korhoender, nachtzwaluw of roodborsttapuit populatie hoort daar bij. Een investering in de Sallandse Heuvelrug is dus ook goed voor de  economie.”

Internationale plicht
Nederland heeft de internationale plicht om dit bijzondere landschap met bijhorende soorten in stand te houden. Herstelmaatregelen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd laten een voorzichtig positief resultaat zien voor kwetsbare soorten als de Roodborsttapuit en de Nachtzwaluw. Ook de Veldleeuwerikpopulatie neemt toe. 
Verbetering van de natuur op de Sallandse Heuvelrug belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst. Dat is gericht op alle plant- en diersoorten. Zeldzame vegetaties, met bijbehorende insecten, vlinders, libellen, amfibieën en reptielen kunnen er dan weer leven. Dat is ook noodzakelijk voor het grootbrengen van Korhoenkuikens. Dat gaat niet van één op de andere dag. De natuur reageert langzaam op de herstelmaatregelen. Daar kan het Korhoen niet op wachten, die dreigt uit te sterven. Nu er zicht komt op duurzame vergroting en verbetering van het leefgebied is besloten de komende jaren Korhoenders bij te plaatsen om de periode te overbruggen die nodig is tot het Sallandse heidelandschap zich voldoende heeft hersteld. Want uit ervaringen uit het buitenland is bekend, dat eenmaal uitgestorven Korhoender-populaties in een gebied niet meer teruggebracht kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een Korhoenpopulatie die zich zelf in stand kan houden. Staatsbosbeheer bereidt in samenspraak en samenwerking met genoemde organisaties op dit moment de komst en het uitzetten van het Korhoen verder voor. 


De Sallandse Heuvelrug is één van de belangrijke natuurgebieden in Overijssel en Nederland. Jaarlijks wordt het gebied door heel veel toeristen bezocht en is daarmee ook erg belangrijk voor de economie van Overijssel. Een investering in de Sallandse Heuvelrug is zowel belangrijk voor de natuur als de economie. Het in stand houden van de Korhoender populatie hoort daar bij. De vergunning wordt gegeven om tot 2021 jaarlijks maximaal 25 Korhoenders bij te plaatsen. Of er elk voorjaar bijgeplaatst gaat worden en hoeveel is mede afhankelijk van de samenstelling van de populatie. De Korhoenders komen uit Zweden omdat deze genetisch verwant zijn aan de populatie op de Sallandse Heuvelrug. Medio april worden de Korhoenders deskundig verhuisd. Hoe dit in zijn werk gaat ziet u op de bijgevoegde foto’s. 

Belang verbeteren natuurkwaliteit 
De Sallandse Heuvelrug is een Natura 2000 gebied. In het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft de overheid er voor gekozen de natuur in de aangewezen Natura 2000-gebieden robuuster te maken, beter bestand te maken tegen te hoge stikstofdepositie. Want de natuur heeft zwaar te lijden onder deze hoge stikstofdepositie. Daarom is er voor elk Natura2000-gebied een plan gemaakt voor het verbeteren van  het gebied en verbeteren van de kwaliteit van het leefgebied voor planten en dieren. Een duurzame situatie, die ruimte biedt voor zowel economische ontwikkeling als herstel van de kwetsbare natuur.  

Persbericht Provincie Overijssel>>>