Voortgang herstel en uitbreiding heide Sallandse Heuvelrug

Begin april waren er meerdere informatiebijeenkomsten om u te informeren over de herstelmaatregelen op de Sallandse Heuvelrug waar Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provincie Overijssel de komende jaren samen mee aan de slag gaan. Ook zijn gesprekken en informatiewandelingen georganiseerd om belanghebbenden verder te informeren. Er is grote betrokkenheid bij het gebied en daarmee ook bij de maatregelen die nodig zijn voor het herstel van het gebied. En die zijn op een aantal plekken in het gebied ingrijpend. Daarom houden wij u graag op de hoogte en praten wij u graag bij over wat er de afgelopen weken is gebeurd.

De aanleiding
Het ecologische systeem van de het Sallands Heidelandschap staat onder druk. Door verdroging, versnippering en verzuring daalt de biodiversiteit op de Sallandse Heuvelrug met rasse schreden. Soorten als zilveren maan, wulp en het korhoen hebben het moeilijk. Herstel en de uitbreiding van de heide is daarom noodzakelijk. Een pallet aan maatregelen gaat er voor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de heide van de Sallandse Heuvelrug behouden blijft en versterkt wordt. Meer informatie over de aanleiding en een overzicht van de maatregelen die we gaan uitvoeren leest u hier>>> 

Terugblik
Vanaf 2009 zijn meerdere partijen al met de voorbereidingen bezig, met meerdere officiële inspraakmomenten. Met als resultaat het Natura 2000 beheerplan Sallandse Heuvelrug>>> 
Hierin zijn de natuurdoelen beschreven en wat nodig is om die doelen te behalen. Inmiddels is duidelijk welke maatregelen uitgevoerd gaan worden, vertellen wij u graag wat dit voor de Sallandse Heuvelrug betekent. De afgelopen tijd zijn er diverse activiteiten georganiseerd:

Informatiebijeenkomsten
Op 6, 11, 12 en 13 april bezochten ruim 200 geïnteresseerden de informatiebijeenkomsten in Nieuw-Heeten, Holten, Rijssen en Nijverdal. Op deze bijeenkomsten vertelden de boswachters wat er aan de hand is op de Sallandse 

Heuvelrug en wat we de komende jaren gaan doen.

Informatiewandelingen
Op 8 en 20 mei organiseerden Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer speciale informatiewandelingen om in het gebied te laten zien wat er gaat veranderen. Ook boden deze wandelingen de gelegenheid om met betrokken mensen in gesprek te gaan over wat deze maatregelen betekenen en wat zij hierin belangrijk vinden.

Gesprekken met omwonenden en belanghebbenden
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn daarnaast in gesprek met verschillende bewoners bij Helhuizen over de veranderingen in hun directe woonomgeving. Monumentale bomen, bijvoorbeeld de Amerikaanse eikenlaan langs de Van Heekweg gaat buurtbewoners aan het hart. Daarnaast hopen ze dat na de boskap de overlast van andere recreanten en weersinvloeden - die op heide intenser beleefd worden dan in bos - beperkt blijft. Ook spreken ze vurige wens uit dat de huidige paden toegankelijk blijven. Natuurmonumenten houdt hier bij de ingreep in het Varkensbos uiteraard rekening mee. Daarnaast is afgesproken dat de Amerikaanse eikenlaan behouden blijft. 


Amerikaanse eikenlaan Van Heekweg - © Herman Veerbeek – Natuurmonumenten

Participatie bij Helhuizen
Zo’n 20 personen hebben zich aangemeld om mee te denken over een aantal keuzes aan de westkant van het gebied, zoals de Onderduikershut en de parkeerplaats bij Helhuizen. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 3 juni. Zie ook ‘meedenken’>>> 

Participatie bij Zuna
Ook in het deel bij Zuna zijn we in gesprek met betrokken mensen. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd:
- Op 4 april is een bijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden van een deel van de Ligtenbergerweg over het treffen van verkeersmaatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. Doel van de bijeenkomst was ideeën en wensen op te halen bij deze groep, die als input worden gebruikt voor een vervolgproces waarin samen met de betrokken gemeenten en bewoners gezocht gaat worden naar een oplossing.
- Op 18 april is met geïnteresseerde personen ideeën verzameld voor recreatieve voorziening in en om het gebied Zunasche natuurinrichtingsmaatregelen in de Zunasche heide. Doel van deze bijeenkomst is om ook te zorgen dat de natuurbeleving van het (nieuwe) natuurgebied Zunasche heide vormt krijgt in de realisatiefase. 
- Op 19 mei is met een aantal agrarische ondernemers van gedachten gewisseld over de te treffen aanvullende inrichtingsmaatregelen. In het gesprek zijn vervolgafspraken gemaakt om eventuele overlast voor de ondernemers zo goed mogelijk te ondervangen in de verdere planuitwerking.

Het vervolg: start werkzaamheden en participatie westkant
Na de zomer starten de eerste werkzaamheden in het gebied. Op het kaartje ziet u waar we eerst aan de slag gaan. U kunt de veranderingen in het landschap ook bekijken in de 360 graden presentatie>>>  

Staatsbosbeheer en Natuurmomenten nodigen daarnaast mensen nogmaals van harte uit mee te denken over de westkant van de Sallandse Heuvelrug (het rode gedeelte op het kaartje). De omgeving van Helhuizen, de parkeerplaats aan de Haarleweg en de Onderduikershut verandert namelijk ook door de maatregelen. Onze opgave staat vast: het gebied opener maken door het verwijderen van een groot deel van het bos aan deze kant. Maar hoe dit er precies uitziet staat nog niet vast. Daar denken wij graag samen met belanghebbenden over na. Maar hoe dit er precies uit gaat zien, daar denken we graag met u over na.

In een aantal bijeenkomsten gaan we graag in gesprek met geïnteresseerden om ideeën en suggesties te verzamelen. We starten op zaterdag 3 juni. We zoomen dan in op twee punten: de buitenste rand van het bosgebied en de parkeerplaats. Na de zomer gaan we kijken naar de omgeving van de Onderduikershut en de recreatieve mogelijkheden in dit deel. 

Kijk voor meer informatie en opgeven bij het onderdeel ‘meedenken’>>> 

Vragen?
De komende tijd houden wij u op de hoogte via deze nieuwsbrief en op de site van het Nationaal Park. Heeft u nog vragen, ideeën of zorgen? Neemt u dan gerust contact met ons op:

Boswachter Jos Schouten (Natuurmonumenten)
E-mail: Salland@natuurmonumenten.nl
Telefoonnummer: 06-54295249

Boswachter Ine Nijveld (Staatsbosbeheer)
E-mail: sallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer: 06-53283104