Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld

28.02.2019

Natura 2000 Sallandse Heuvelrug

In het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug gaan provincie en partners de kwetsbare natuur
herstellen en versterken. Daarnaast wordt het aangrenzende gebied de Zunasche Heide hersteld en
weer in verbinding gebracht met de Sallandse Heuvelrug. Provinciale Staten hebben op 27 februari
2019 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de Sallandse Heuvelrug vastgesteld. Het
PIP voor de Sallandse Heuvelrug ligt inclusief bijlagen ter inzage van 26 maart tot en met 6 mei
2019.

Het PIP is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen gevolgen hebben voor de bestemming en
het gebruik van gronden. Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt door bijvoorbeeld ontgronding,
vernatting of het beperken van de bemesting, dan wordt de bestemming of het gebruik gewijzigd en vastgelegd
in een PIP. Het is daarmee te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Milieueffectrapportage
Daarnaast is voor de Sallandse Heuvelrug een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Een MER brengt de
gevolgen voor het milieu in kaart nog voor er een besluit wordt genomen over de uitvoering van de plannen en
de maatregelen. De Commissie m.e.r. heeft tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-PIP geconcludeerd dat
het plan-MER voldoende informatie bevat voor besluitvorming op het PIP. Het MER is gelijktijdig met het PIP
vastgesteld en ligt in dezelfde periode ter inzage.

Natuurherstel
De herstelmaatregelen voor het Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug richten zich op het herstel van de
heide en de plant- en diersoorten die daarbij horen. De unieke natuur op de Sallandse Heuvelrug staat namelijk
onder druk. Door de uitstoot van stikstof via wegverkeer, industrie en landbouw daalt de verscheidenheid aan
plant- en diersoorten. De bodem is zo droog en zuur dat planten en dieren moeite hebben om te overleven.
Ook is hun leefgebied in de loop der jaren kleiner geworden. Natuurgebieden zijn versnipperd en natuurlijke
verbindingen naar andere gebieden ontbreken. Soorten als zilveren maan, wulp en het korhoen hebben het
moeilijk. In het gebied worden verschillende stukken bos omgevormd om ruimte te maken voor heide en
verbinding te maken met het omringende (voedselrijke) landschap. Ook worden delen van het gebied extra
gemaaid of begraasd. Zo ontstaat een landschap dat verbinding maakt tussen heide en omliggend cultuurland
en geschikt is als insectenrijk foerageergebied voor veel diersoorten. Door ook de kwaliteit van de
aangrenzende Zunasche Heide te herstellen en de oorspronkelijke verbinding met de Sallandse Heuvelrug terug
te brengen, vergroten we het leefgebied.

Waar inzien?
Het PIP Sallandse Heuvelrug ligt samen met het MER ter inzage van 26 maart tot en met 6 mei 2019.
Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/sallandseheuvelrug of via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipSallHeuvelrug-va01. Tevens is het PIP als
inkijkexemplaar beschikbaar op:
- Het gemeentehuis van Hellendoorn, Willem-Alexanderstraat 7, 7442 MA NIJVERDAL
- Het gemeentehuis van Rijssen-Holten, Schild 1, 7461 DD RIJSSEN
- Het gemeentehuis van Wierden, Pouliestraat 3, 7642 EB WIERDEN
- Het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Indienen beroep PIP
In de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de
ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het
ontwerp-PIP of als redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Sallandse Heuvelrug’ aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Het vervolg
De werkzaamheden op de Sallandse Heuvelrug zijn onderdeel van een landelijke aanpak om de natuur te
herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Hierdoor belooft het een gezond en
duurzaam leefgebied voor de toekomst te worden met ruimte voor natuur, recreatie, landbouw en economie.
De komende tijd gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten samen met de provincie Overijssel verder met
de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen. Kijk voor meer informatie>>>

Inloopbijeenkomst
Op 27 maart 2019 vindt een inloopbijeenkomst plaats over de uitvoering van de maatregelen in de
Zunasche Heide voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst is ook informatie beschikbaar over
het PIP (16.00 – 20.00 uur, locatie Buurthuus ’t Hexel, Hexelerweg 32 in NIJVERDAL).