Korhoen kan overleven

Maar liefst 87 procent van deze deskundigen denkt dat de huidige korhoenpopulatie overlevingskansen heeft maar dat daarvoor maatregelen nodig zijn . Het korhoen wordt weliswaar relatief oud en legt veel eieren, maar de kuikensterfte is hoog. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een goede kuikenoverleving is voldoende bereikbaar voedsel. Kuikens eten vooral grote insecten, zoals rupsen. Het aanleggen van akkers op de Sallandse Heuvelrug is kansrijk omdat het korhoen daar insecten kan vinden. Op termijn moeten omliggende gebieden geschikt gemaakt worden als foerageergebieden. Ook begrazing met schapen en runderen is goed, omdat die dieren paden maken in de hei die als routes voor de kuikens kunnen dienen en hun mest insecten aantrekken. Van al deze maatregelen profiteert overigens niet alleen het korhoen maar alle heidesoorten. Het effect van begrazing zal echter pas over vijf jaar zichtbaar zijn. Andere effectieve maatregelen die genoemd zijn: kappen van stukken bos en bejagen van vos en kraai als maatregel op de korte termijn. Eén van de laatste opties is ‘bijplaatsen’ van korhoenders en/of dieren.