Maatregelen in het gebied

Maatregelen

Op de Sallandse Heuvelrug zijn veel maatregelen genomen voor de dieren die op de heide thuishoren, voor het korhoen in het bijzonder:

• het areaal heide is toegenomen van 700 tot 1000 ha
• het weer geschikt en bereikbaar maken van aangrenzende cultuurgronden, het zoneren van wandelpaden
• het ‘s nachts afsluiten van de doorgaande toeristenweg
• het kleinschalig maaien en plaggen
• het verwijderen van opslag, bosrandbeheer, beperken predatiedruk, begrazing met schapen
• het tegengaan van de verdroging
• het verbeteren van het toezicht

Van deze maatregelen profiteren ook andere soorten, zoals roodborsttapuit, nachtzwaluw en veldleeuwerik.