Onderzoek

Voornaamste conclusies onderzoek
De terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten van de Sallandse Heuvelrug samen met Vogelbescherming Nederland, Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en Provincie Overijssel hebben Alterra gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de korhoenpopulatie in aantal en/of genetische diversiteit te laten toenemen. Uit onderzoek is gebleken dat de Sallandse Heuvelrug een geschikt leefgebied is voor het korhoen, maar waarschijnlijk te klein maar ook te lijden heeft onder een enorme stikstofbelasting uit de lucht uit de wijde omgeving. Ook is de populatie te klein en geïsoleerd. De toekomst van de populatie valt of staat met de mogelijkheid om het voortplantingssucces positief te beïnvloeden.
Bijplaatsing kan ertoe leiden dat de populatie een positieve impuls krijgt en daarmee uit de directe kritieke fase komt. Daarnaast wordt er ingezet moeten op verbetering van de leefkwaliteit in de Sallandse Heuvelrug om een groei van de populatie mogelijk te maken. Als die groei wordt gerealiseerd, zullen verbindingszones naar omliggende heidegebieden worden gerealiseerd waarbij deze gebieden geschikt zijn gemaakt voor het korhoen.  (Voor een deel is dit al binnen de landinrichting Rijssen-West gerealiseerd).
                         
Bijplaatsing vanuit Zweden

'Vers bloed' uit Zweden zal de populatie nieuwe overlevingskansen bieden. Het is overigens mogelijk om korhoenders uit Zweden weg te halen zonder de Zweedse populaties te schaden. Bijplaatsen met dieren uit wildvang is nog zelden gedaan. Maar bij een vergelijkbaar project in de Rhön in Duitsland zijn de voorlopige resultaten hoopgevend. Dit komt mede omdat de dieren gewend zijn aan leven in het wild en de bijbehorende roofdieren en dat aangesloten wordt op de baltsperiode, waardoor de dieren van een andere populatie zich sneller aanpassen aan de nieuwe omgeving. Vanaf 2016 worden 25 korhoenders bijgeplaatst om tijd te winnen voordat de populatie geheel is verdwenen nog voordat alle verbeterende maatregelen vruchten afwerpen. 

Benodigde onderzoeken
Als randvoorwaarde hebben de natuurorganisaties gesteld dat er aanvullend onderzoek nodig is. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond. We hebben onderzocht of verschillende korhoenpopulaties in verschillende natuurgebieden mogelijk zijn. Dus een populatie op de Sallandse Heuvelrug met daarbij satellietpopulaties in omliggende gebieden als de Borkeld, Wierdense Veld en Lemelerberg. Daarnaast hebben we onderzocht of een vitale populatieverdeling over heel Nederland mogelijk is in de toekomst (vooral hei en hoogveengebieden in het oosten en zuiden). Verder is de gezondheidstoestand van de heide onderzocht en de kwaliteit van de verschillende heidegebieden. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor verschillende populaties in verschillende natuurgebieden in Nederland en de kwaliteit van de heide niet goed genoeg is, stoppen we met het bijplaatsen. Dat betekent dan vrijwel zeker het einde voor het korhoen in Nederland.

Rapport Alterra: Doorstart van het korhoen? >>