Leefgebied van het korhoen

Natura 2000
In het wild levende korhoenderen van de oorspronkelijke populatie komen in Nederland alleen nog op de Sallandse Heuvelrug voor. De Sallandse Heuvelrug is aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 richt zich op het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden in Europa. De gebieden die hier onder vallen worden aangeduid in de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze Europese richtlijnen zijn in elk EU-land ingebouwd in de nationale wetgeving en bepalen dat lidstaten bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermen om de biodiversiteit te behouden.
Kortom, dit Europese netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. Voor elk Natura 2000 gebied wordt een beheerplan opgesteld.

Bescherming van leefgebieden en soorten
Voor de Sallandse Heuvelrug zijn onder andere droge heide, vochtige heide, jeneverbesstruwelen, nachtzwaluw, roodborsttapuit en korhoen genoemd om te beschermen. Voor de droge en vochtige heide geldt de doelstelling om deze in oppervlakte en kwaliteit uit te breiden. Vanwege deze doelen en de uitbreidingsdoelstelling voor het korhoen zal bos plaats moeten maken voor heide. Daarnaast zijn voor de dieren die op de droge heide voorkomen, waaronder het korhoen, overgangen naar extensief agrarisch gebied nodig. Zo ontstaat een overgang van voedselarm en droog op de 'bult' naar voedselrijk en nat in de lagere delen. Juist deze overgangen zijn van belang voor de dieren.

Landinrichting
In de landinrichting die momenteel plaatsvindt in de Zunasche heide, ten oosten van de Sallandse Heuvelrug, wordt in de planvorming rekening gehouden met deze functie voor dieren die in de heide voorkomen. De eerste stap voor uitbreiding van de korhoenpopulatie naar andere natuurgebieden zou in de vorm kunnen zijn van het Overtoom-Middelveen, waar ook een landinrichting loopt.