Gemeente Hellendoorn ziet toekomst voor 'kroonjuweel' de Sallandse Heuvelrug

 Het college van Hellendoorn zet de komende jaren in op behoud en verbetering van het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Dat is één van de uitgangspunten van B&W naar aanleiding van een discussie over de toekomst van het park in het Overlegorgaan.

In het Overlegorgaan zitten naast de gemeente Hellendoorn, de gemeente RijssenHolten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provincie Overijssel, twee particuliere landgoedeigenaren en de bewonersgroep Holterberg. Het Overlegorgaan praat sinds dit najaar over de toekomst van het park omdat de Rijksoverheid bepaald heeft dat de zorg voor de Nationale Parken geen taak meer is voor het Rijk. De provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid en de uitvoering daarvan. De gemeente Hellendoorn heeft vooruitlopend daarop zelf uitgangspunten geformuleerd voor de toekomst van het Nationaal Park.

Het college is van mening dat instandhouding van de algemene kwaliteit van het kroonjuweel een ‘must’ is: de bescherming en verdere ontwikkeling van de natuur-, cultuur en landschapswaarden van de Sallandse Heuvelrug is een belangrijk doel van het NP, volgens het college. Onderdeel daarvan is dat beleven en genieten van de kwaliteiten voor bewoners en bezoekers gegarandeerd wordt. Om dat te bereiken moet het sterke merk ‘Nationaal Park’ behouden blijven, met name om recreatie en toerisme te stimuleren. Van belang is ook dat de huidige begrenzing blijft zoals ze is, dus alleen een NP ten zuiden van de N35. Tevens pleit B&W voor voldoende aandacht voor de lokale economie vanuit het Nationaal Park. Tenslotte zouden eventuele ontwikkelingen in en rondom het openbaar en gratis toegankelijke park via burgerparticipatie tot stand moeten komen. De opvatting van het college komt aan de orde in de eerstvolgende vergadering van het Overlegorgaan Sallandse Heuvelrug op 19 november as. Het college neemt een definitief standpunt in nadat de commissie Grondgebied in januari haar advies heeft uitgebracht.

-Persbericht gemeente Hellendoorn-