Overlegorgaan nieuwe stijl

Tijdens de vergadering van 19 november hebben de leden van het Overlegorgaan van het Nationaal Park De Salandse Heuvelrug ingestemd met een andere opzet.

Het kleinere overlegorgaan nieuwe stijl is een soort beheerteam, waarin alleen nog de vier grotere grondeigenaren binnen de grenzen van het nationaal park zijn vertegenwoordigd, ondersteund door de secretaris die werkzaam is bij de provincie Overijssel. Het Overlegorgaan betaat voortaan nog uit vertegenwoodigers van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vitens en Huis Bergh (Palthetoren). De wethouders van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn maken straks niet langer deel uit van dat orgaan, maar worden hierin vertegenwoordigd door ambtenaren.
Ook beide landgoedeigenaren Ter Horst (Rijssen) en De Jong Schouwenburg (Nijverdal) verlaten het overlegorgaan. Hun landgoederen maken immers geen deel uit van het nationaal park. De Bewonerskring Holterberg keert evenmin terug. Met al deze partijen zal wel regelmatig overleg worden gevoerd.
De taak van het Overlegorgaan blijft het behartigen van het belang van het nationaal park in algemene zin: bewaken van het sterke merk, afstemming van zaken rond het beheer en communicatie en educatie. Het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, IVN blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het basispakket communicatie en educatie dat zich richt op omwonenden, onderwijs, recreanten en toeristen, het netwerk van gastheerbedrijven, het gebruikersplatform verzorgen van nieuwsbrieven, beheer van de website etc.

De toekomst van de nationale parken in Overijssel is overigens nog ongewis. Provinciale Staten beslissen pas in juni 2013 of de speciale status van de Weerribben en Sallandse Heuvelrug behouden blijft en hoe het beleid in beide natuurgebieden straks gestalte krijgt.