Toekomstvisie Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Op 10 januari  heeft een delegatie van het Overlegorgaan van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug haar toekomstvisie aangeboden aan gedeputeerde mevrouw Hester Maij van de provincie Overijssel.  Nu het Rijk de Nationale Parken niet langer een rijkstaak vindt, hebben partijen uit het gebied zich beraden over de toekomst van het Nationaal Park.

In haar toekomstvisie beschrijft het Overlegorgaan van het Nationaal Park dat het Nationaal Park het beleven van natuur meer nog dan in de afgelopen jaren centraal komt te staan.
Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is een zeer belangrijke pijler waaraan het gebied haar identiteit ontleent, een sterk merk dat sociaal-economisch van belang is. De samenstelling van het Overlegorgaan wordt veranderd in een netwerkorganisatie bedoeld om de potentie van het gebied voor mens en natuur verantwoord  te  benutten.

Internationale betekenis
In de toekomstvisie formuleert het Overlegorgaan dat de Nationale Parken in Nederland bij uitstek de gebieden zijn waar mens en natuur met elkaar verbonden worden. De Nationale Parken vertegenwoordigen de natuur van internationale betekenis en zijn habitat voor bijzondere soorten. Extra inzet voor beschermen en beheren van de natuur is dan ook op z’n plaats. De partijen die een rol hebben in het gebied De Sallandse Heuvelrug werken nauw samen.
Een Nationaal Park is nationaal- en internationaal een sterk merk. Bezoekers die naar een Nationaal Park gaan, weten dat ze top-natuur gaan bezoeken en deze bezoekers zorgen voor voordelen op sociaal-economisch gebied.

Voortzetting natuurbeleid
Het Overlegorgaan kiest voor voorzetting van het ingezette natuurbeleid: “Het zijn immers de unieke natuurwaarden die de aanleiding hebben gevormd tot de instelling van het Nationale Park”. In het verlengde daarvan liggen zaken als zorgvuldige  ontsluiting van het gebied voor recreanten en de afstemming van het recreatief medegebruik in het gebied.

Communicatie, educatie en recreatie
Communicatie en educatie over natuurwaarden van het gebied is een kerntaak van een Nationaal Park. Ook het beheer verbeteren van de (recreatieve)voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik vraagt blijvend aandacht. Dit komt vanwege de bezuinigingen meer en meer onder druk te staan. Hierdoor is het nodig om extra inkomsten te verwerven. Besluiten hiervoor worden binnen Nationaal Park 'nieuwe stijl' genomen.

Samenwerking
Samenwerken is het sleutelwoord binnen een Nationaal Park. Samenwerking tussen de grondeigenaren op het gebied van natuurbeheer, toezicht en communicatie. Van evenveel belang is de  samenwerking met ondernemers en bewoners waardoor het sterke merk voor samenleving en regionale economie kan worden benut.

De provincie gaat in juli van dit jaar bij de beleidsnota voor 2014 (Perspectiefnota) een besluit nemen over haar rol en inzet met betrekking tot de Nationale Parken.

 

De Toekomstvisie is hier te downloaden>>>