Waterwinning en natuur

Drinkwaterbedrijf Vitens
In het Nationaal park De Sallandse heuvelrug liggen twee drinkwaterwinningen van waterbedrijf Vitens. Grenzend aan het bezoekercentrum van Staatsbosbeheer ligt de waterwinning Nijverdal. Op de zuidflank van de Holterberg, ten noordoosten van Holten ligt de winning Holten. De hoofdfunctie van waterwingebieden is waterwinning, maar daarnaast is natuur, landschap, educatie en recreatie ook belangrijk. Hierdoor krijgt waterwinning een duidelijke en herkenbare plaats in het dagelijkse leven.  

Waterwingebied Nijverdal
Op de Noetselerberg aan de rand van de stuwwal ligt ten westen van Nijverdal het waterwingebied Nijverdal. Een groot deel van het waterwingebied Nijverdal is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Van ongeveer vier hectare waterwingebied is Vitens eigenaar en beheerder. Dit bosgebied is geheel geïntegreerd in de omliggende bossen. Opvallend in het Vitens-gebied is dat de bossen soortenrijk zijn. Vooral soorten van (hei-)schrale omstandigheden komen er voor, zoals Blauwe en Rode bosbes, Gewone dopheide, Struikheide, Glad walstro en Pilzegge. Andere bijzondere soorten die aangetroffen zijn, zijn Hengel, Gewone eikvaren, Bosaardbei, Bosdroogbloem, Brede wespenorchis en Jeneverbes. Vooral de laatste soort is een bijzondere vondst. Landelijk gezien gaat het niet goed met de Jeneverbes. De soort verjongt zich nauwelijks, waardoor deze langzaam maar zeker achteruit gaat. De Jeneverbes is daarom ook opgenomen op de Rode lijst van bedreigde plantensoorten. In de winter van 2001-2002 zijn bomen rondom de Jeneverbessen verwijderd, zodat de Jeneverbes zich beter kan handhaven.  

In het waterwingebied Nijverdal liggen 21 waterwinputten. Deze putten pompen jaarlijks 5,6 miljoen m3 grondwater. De maximum onttrekking is 6 miljoen m3 per jaar (winvergunning). Vanuit hier wordt het getransporteerd naar het drinkwaterpompstation waar de zuivering plaatsvindt. De helft van het drinkwater gaat naar het reservoir in Borne. Vanuit hier wordt het water gedistribueerd naar de klanten in Borne en Hengelo. De overige 2,8 miljoen m3 drinkwater wordt gedistribueerd aan de klanten in Nijverdal, Rijssen en Raalte.

 

 

Waterwingebied Holten
Dit waterwingebied ligt ten noordoosten van Holten op de flank van de stuwwal. Het beheer van het gebied is gericht op het ontwikkelen van loofbossen met tussen de bossen gelegen graslanden en heidevelden. Opvallend in het gebied is de hoek met Adelaarsvaren die zich spontaan heeft gevestigd. Een zeldzame plantensoort die er voorkomt is het Klein wintergroen. Bij inventarisatiewerkzaamheden van flora en fauna in 2001 is gebleken dat de soort zich de laatste jaren flink heeft uitgebreid. Het Klein Wintergroen is een soort van verstoorde bosbodems en groeit vaak langs paden.   In het waterwingebied Holten wordt via 20 waterwinputten 2,2 miljoen m3 grondwater opgepompt. De maximale onttrekking is 2,5 miljoen m3 per jaar. Nadat het water in het drinkwaterpompstation is gezuiverd wordt het getransporteerd naar het drinkwaterpompstation Goor waar het wordt gemengd. Vanuit het pompstation Goor wordt het water verder gedistribueerd naar de klanten in Goor, Delden, Hengelo en Enschede.  

Vitens levert 7 dagen per week, 24 uur per dag betrouwbaar, kwalitatief hoogwaardig drinkwater aan ruim 4 miljoen mensen in Friesland, Gelderland, Overijssel en delen van de Noordoost Polder en Drenthe.