De maatregelen

Een palet aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de Sallandse Heuvelrug, behouden blijft en versterkt wordt.

Uitbreiding van de heide

Op een aantal plekken langs de rand van de heide worden delen van het bos gekapt. Door op deze plekken bomen en de bovenlaag van de grond te verwijderen, maken we plaats voor nieuwe heide. Zo brengen we de bestaande heide weer in verbinding met het omliggende landschap. Zo vergroten we het leefgebied van veel soorten en maken we de voedselrijke akkers in het buitengebied weer bereikbaar. We halen overigens niet alle bomen weg: hier en daar blijven beeldbepalende bomen staan. Ook wordt het gebied ten oosten van de Ligtenbergerweg (de Zunasche heide) verder ingericht naar een open veenweide, zodat de oorspronkelijke verbinding tussen beide gebieden weer wordt hersteld. Daarnaast wordt op een aantal plekken kruidenrijke akkers aangelegd. Als deze akkers in bloei zijn, levert dat niet alleen een prachtig plaatje op: het is een voedselparadijs en een thuis voor allerlei insecten, vogels en andere dieren.

Uitleg van de maatregelen in animatie door Wout Kok

Plaggen, maaien en branden van bestaande heide

Op een aantal plekken voeren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maatregelen uit die bezoekers al van ons gewend zijn. Zoals het plaggen, maaien en branden van de heide. Dit doen we voor het behoud van de heide en het versterken van de kwaliteit. Heide groeit langzaam uit tot bos als het niet wordt onderhouden. Daarnaast is het voor de biodiversiteit (soortenrijkdom) belangrijk zowel oude, hoge heide als jonge, korte heide te hebben. De oude heide biedt een veilige leefomgeving voor op de grond broedende vogels. De jonge heide is aantrekkelijk voor allerlei insecten die zorgen voor bestuiving, maar die ook dienen als voedsel voor vogels en hagedissen. Op een aantal plekken wordt een schaapskudde ingezet om de heide te onderhouden.

Maaien in het broedseizoen

Het lijkt misschien vreemd om maaiwerkzaamheden te zien in een gebied dat nog afgesloten is voor publiek, maar weet dat we als natuurbeheerder hier heel goed over nagedacht hebben en dat er zorgvuldige controle aan vooraf is gegaan. Meer hierover lees je in de blog van boswachter Ine Nijveld.

Herinrichting Reggedal

Eind september 2021 is Loon- en grondverzetbedrijf Ten Cate Wierden in opdracht van Landschap Overijssel met de (her)inrichting van het Reggedal. Door het toevoegen van nieuwe landschapselementen en het weer zichtbaar maken van bijvoorbeeld een oude es, maar ook door het verwijderen van opslag langs de oevers van de Regge wordt de waarde van het gebied versterkt. “De herinrichting heeft een positief effect op de biodiversiteit”, benoemt Evert Dijk, terreinbeheerder van de Regge. “Soorten zoals de steenanjer, otter, ijsvogel, oeverzwaluw en de grote gele kwikstaart profiteren hiervan." Meer hierover lees je hier.

Bekalken

De bestaande heide is op bepaalde plekken enorm verzuurd. Uit onderzoek blijkft dat de bodem op dit moment zo zuur is als schoonmaakazijn. Hierdoor kunnen er te weinig insecten en planten leven. Om de mineralenbalans in de bodem te herstellen, gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bepaalde delen bekalken. Dit doen ze door steenmeel te strooien op delen van de heide.

Bijplaatsen korhoenders

De natuur reageert langzaam op de herstelmaatregelen. Daar kan het korhoen niet op wachten. Nu er zicht komt op duurzame vergroting en verbetering van het leefgebied is besloten de komende jaren korhoenders bij te plaatsen om de periode te overbruggen die nodig is tot het Sallandse heidelandschap zich voldoende heeft hersteld. Want eenmaal uitgestorven korhoender-populaties kunnen niet meer teruggebracht worden in het gebied. Het uiteindelijke doel is een korhoenpopulatie die zich op den duur zelf in stand kan houden.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen?

De maatregelen voor de Sallandse Heuvelrug zijn opgesteld na afstemming met de bestuurlijke partners en maatschappelijke organisaties in de regio.

Kijk voor meer informatie over achtergronden en de procedures op de website van de Provincie Overijssel>>>

NP Logo
Tip je vrienden
Tip