De maatregelen

Een pallet aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide, behouden blijft en versterkt wordt. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen:
 

Uitbreiding van de heide, aanleg van wildakkers

Op een aantal plekken langs de rand van de heide worden delen van het bos gekapt om plaats te maken voor nieuwe heide.Ook wordt het gebied ten oosten van de Ligtenbergerweg (de Zunasche heide)  verder ingericht naar een open veen-weide en wordt op een aantal plekken kruidenrijke akkers aangelegd.

Om u een beeld te geven van hoe de Sallandse Heuvelrug de komende jaren gaat veranderen, is een speciale website ontwikkeld met een 3Dviewer. In deze viewer kunt u vanaf verschillende plekken in het gebied, zien welk effect de maatregelen hebben. 

Bekijk de viewer>>>
 

Plaggen, maaien en branden van bestaande heide

Op een aantal plekken voeren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maatregelen uit die bezoekers al van ons gewend zijn. Zoals het plaggen, maaien en branden van de heide. Dit doen we voor het behoud van de heide en het versterken van de kwaliteit. Heide groeit langzaam uit tot bos als het niet wordt onderhouden. Daarnaast is het voor de biodiversiteit (soortenrijkdom) belangrijk zowel oude, hoge heide als jonge, korte heide te hebben. De oude heide biedt een veilige leefomgeving voor op de grond broedende vogels. De jonge heide is aantrekkelijk voor allerlei insecten die zorgen voor bestuiving, maar die ook dienen als voedsel voor vogels en hagedissen.
Ook zal op een aantal plekken een schaapskudde ingezet worden om de heide te onderhouden.

Bekalken

De bestaande heide is op bepaalde plekken enorm verzuurd. Hierdoor kunnen er te weinig insecten en planten leven. En als ze er leven, zijn ze van heel slechte kwaliteit.  Om de verzuring van de heide tegen te gaan en de heide verder te versterken, gaat Staatsbosbeheer bepaalde delen bekalken.

Bijplaatsen korhoenders

Verbetering van de natuur op de Sallandse Heuvelrug belooft een gezond en duurzaam leefgebied voor de toekomst. Dat heeft een positief effect op alle plant- en diersoorten. Zeldzame vegetaties, met bijbehorende insecten, vlinders, libellen, amfibieën en reptielen kunnen er dan weer leven, noodzakelijk voor het grootbrengen van de korhoenkuikens. Dat gaat niet van één op de andere dag. De natuur reageert langzaam op de herstelmaatregelen. Daar kan het korhoen niet op wachten. Nu er zicht komt op duurzame vergroting en verbetering van het leefgebied is besloten de komende jaren korhoenders bij te plaatsen om de periode te overbruggen die nodig is tot het Sallandse heidelandschap zich voldoende heeft hersteld. Want uit ervaringen uit het buitenland is bekend, dat eenmaal uitgestorven korhoender-populaties in het gebied niet meer teruggebracht kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een korhoenpopulatie die zich op den duur zelf in stand kan houden.
Meer informatie over het korhoen>>>