De Zunasche Heide

Aan de oostkant van de Sallandse Heuvelrug grenst het natuurgebied aan de Zunasche Heide. Het plangebied voor de Zunasche Heide is ongeveer 130 hectare groot en maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager geleden gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. Die verbinding willen Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel weer herstellen zodat het leefgebied van vele diersoorten vergroot wordt. Ook is het nodig om de bodemkwaliteit te herstellen. Hier zijn verschillende maatregelen voor nodig. 

Wat is er aan de hand?
De huidige 130 hectare Zunasche Heide maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager geleden gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. Voor veel dier- en plantensoorten is dit heide-ecosysteem met afwisseling van hoge droge en lagere nattere gronden een vereiste om te voorzien in een geschikt leefgebied. In de loop der tijd is de droge heide grotendeels bebost geraakt en zijn de omliggende nattere heidegronden omgevormd naar landbouwgrond. Daardoor is het leefgebied van veel soorten ernstig verkleind en het ecosysteem door het  teveel aan stikstoffen verstoord.

Maatregelen
Om de bodemkwaliteit en de ‘verbinding tussen hoog en laag’ te herstellen, zijn verschillende maatregelen nodig: 
1. De natte heide wordt uitgebreid door onder andere singels en bosjes te verwijderen in het centrale deel van Zuna, dat is ongeveer 10% van de hele Zunasche Heide;
2. In het zuidoostelijke deel van het plangebied wordt natte heide ontwikkeld door van ongeveer 8 hectare grond de voedselrijke toplaag te verwijderen; 
3. In het zuidoostelijke deel worden een aantal watergangen in het gebied verplaatst of  (gedeeltelijk) gedempt;
4. Op de hoger gelegen overgang met de droge heide (tussen de Ligtenbergerweg en de Veeneggeweg/Lage Esweg) wordt  10 hectare natuurakkers en 14 hectare droge schraalgraslanden ontwikkeld.

Daarnaast grijpen we dit moment aan om met de omgeving na te denken over het aanpassingen voor een betere verkeersveiligheid op de Ligtenbergerweg.  Het verbeteren van de verkeersveiligheid draagt immers bij aan de leefbaarheid, de recreatieve mogelijkheden en het verminderen van wildaanrijdingen. De gemeente Hellendoorn gaat hier samen met de omgeving  mee aan de slag.

Stand van zaken
Momenteel zetten de betrokken partners zich in om de voorbereiding op de uitvoering van de maatregelen zorgvuldig vorm te geven. Inmiddels is duidelijk dat er gronden moeten worden afgegraven op de Zunasche Heide. Voor deze maatregelen zijn een Milieueffectrapportage (MER) en een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op de site van de provincie Overijssel.

Samen met een groep van bewoners is een landschapsschets gemaakt. In deze schets is in grote lijnen te zien hoe het gebied ingericht wordt. De komende tijd werken we de landschapsschets verder uit, ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden.

Klik voor grote kaart (3,9 mb)>>>

Meer informatie en contact
Lees voor meer informatie de nieuwsbrieven over de ontwikkelingen op de Zunasche Heide:
Nieuwsbrief 1 - December 2017
Nieuwsbrief 2 - Maart 2018
Nieuwsbrief 3 - Mei 2018
Nieuwsbrief 4 - Juli 2018
Nieuwsbrief 5 - November 2018
Nieuwsbrief 6 - Maart 2019
Nieuwsbrief 7 - juni 2019
Nieuwsbrief 8 - oktober 2019

Heeft u vragen, zorgen of wilt u iets met ons bespreken? Neem gerust contact op met Jacob Heitman, projectleider Zunasche Heide.U kunt Jacob bereiken op 06 53 39 34 72 of u kunt hem een e-mail sturen op ja.heitman@staatsbosbeheer.nl

Inloopmiddagen
Het kernteam van Staatsbosbeheer zit elke laatste woensdag van de maand in buurthuus ’t Hexel in Nijverdal voor buren en belangstellenden die willen bijpraten over de ontwikkelingen van de Zunasche Heide. Het is een goede gelegenheid om uw vragen, zorgen en ideeën met ons te delen. Een afspraak maken is niet nodig. U ben van harte welkom!

De nieuwe data van de inloopbijeenkomsten volgen zo spoedig mogelijk.