Nieuws
Bijzonder Boetelerveld

Natura 2000 is de naam van een Europees netwerk van leefgebieden voor bijzondere planten, vogels en andere dieren. In en om deze gebieden werken overheden, waterschappen, grondeigenaren en natuur- en belangenorganisaties samen aan Europese natuurdoelen.

Het Boetelerveld is het laatste natte heidegebied in Salland. Alle andere vergelijkbare gebieden zijn in de 19de en 20ste eeuw ontgonnen. Er komen veel bijzondere planten en dieren voor die in hun voortbestaan worden bedreigd. Om het Boetelerveld te behouden is een totaalpakket aan maatregelen nodig; binnen en buiten het gebied. Bekijk hier het gebied op de kaart.

Wat is er zo bijzonder aan het Boetelerveld?

Het Boetelerveld is een stuk natuur middenin een modern landbouwgebied. Er liggen twee natuurlijke heideplassen( het Grote Rietgat en het Kleine turfgat) en diverse poelen waar o.a. kamsalamanders leven. Door het gebied loopt een slenk (een lager liggende grote ‘geul’ in het landschap) met mineraalrijke en natte leemgronden. Bomen, struiken en grassen die in het Boetelerveld voorkomen, zijn onder andere: grove den, zomereik, berk, vochtige (dop)heide, jeneverbes, blauwgrasland en heischraal grasland. Op plekken waar water uit de bodem aan de oppervlakte komt, groeien talloze zeldzame planten, zoals beenbreek, moerasrolklaver, ruw walstro, blonde zegge, orchideeën, melkviooltje, drijvende waterweegbree, klokjesgentiaan, klein warkruid, kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw. Ook komen er zeldzame vlinders en libellen voor.

Al in 2009 is er een concept-beheersplan geschreven. Na alle te volgen procedures, inspraakrondes, bezwaren etc. is er nu eindelijk groen licht om daadwerkelijk te beginnen met de ingrepen die het gebied weer gezond kunnen maken.

Wat gaat er gebeuren?

• kavelruil en bedrijfsverplaatsingen;
• alle greppels in het gebied dempen en een aantal sloten buiten het gebied dempen of minder diep maken;
• poelen dempen of minder diep maken;
• rabatten (walletjes en greppels voor de vroegere bosbouw) weer gelijkmaken;
• bos en jonge bomen verwijderen;
• naaldbos vervangen door loofbos;
• plaggen rond het Grote Rietgat;
• slenk herstellen ten noorden van het Kleine Turfgat;
• plekken beschermen waar jeneverbes kiemt;
• landbouwgrond ten zuiden van het Boetelerveld herprofileren;
• anders of niet meer bewerken van landbouwpercelen in de buurt van het Grote Rietgat.

Begin juli start naar verwachting de uitvoering van de eerste maatregelen in en om het Boetelerveld. Op uiterlijk 1 januari 2021 zijn alle aanpassingen gereed. De komende tijd zullen er dus allerlei activiteiten te zien en te horen zijn die we er liever niet zouden zien. Bedenk echter, dat het daarna alleen maar beter kan worden.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip