De Zunasche Heide

Aan de oostkant van de Sallandse Heuvelrug grenst het natuurgebied aan de Zunasche Heide. Het plangebied voor de Zunasche Heide is ongeveer 130 hectare groot en maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager gelegen gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden.

Die verbinding willen Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel weer herstellen zodat het leefgebied van vele diersoorten vergroot wordt.

Ook is het nodig om de bodemkwaliteit te herstellen. En in Nederland herstelt biodiversiteit zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aanpakken met buren, boeren, terreinbeheerders, onderzoekers en overheden. Op de Sallandse Heuvelrug doen we dat ook. In opdracht van de provincie Overijssel werken we hier samen met buren en partners aan natuurherstel.

Wat is er aan de hand?

De huidige 130 hectare Zunasche Heide maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager geleden gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. Voor veel dier- en plantensoorten is dit heide-ecosysteem met afwisseling van hoge droge en lagere nattere gronden een vereiste om te voorzien in een geschikt leefgebied. In de loop der tijd is de droge heide grotendeels bebost geraakt en zijn de omliggende nattere heidegronden omgevormd naar landbouwgrond. Daardoor is het leefgebied van veel soorten ernstig verkleind en het ecosysteem door het teveel aan stikstoffen verstoord.

Op korte termijn krijgt de Sallandse Heuvelrug een oppepper door de intensieve herstelmaatregelen. Met vakkundig regulier beheer kan het heidelandschap zich ook op langer termijn blijven ontwikkelen. Het herstel en behoud van de biodiversiteit vraagt een lange adem en brede inzet.

Maatregelen

Om de bodemkwaliteit en de ‘verbinding tussen hoog en laag’ te herstellen, zijn verschillende maatregelen nodig:
1. De natte heide wordt uitgebreid door onder andere singels en bosjes te verwijderen in het centrale deel van Zuna, dat is ongeveer 10% van de hele Zunasche Heide;
2. In het zuidoostelijke deel van het plangebied wordt natte heide ontwikkeld door van ongeveer 8 hectare grond de voedselrijke toplaag te verwijderen;
3. In het zuidoostelijke deel worden een aantal watergangen in het gebied verplaatst of (gedeeltelijk) gedempt;
4. Op de hoger gelegen overgang met de droge heide (tussen de Ligtenbergerweg en de Veeneggeweg/Lage Esweg) wordt 10 hectare natuurakkers en 14 hectare droge schraalgraslanden ontwikkeld.
Daarnaast grijpen we dit moment aan om met de omgeving na te denken over het aanpassingen voor een betere verkeersveiligheid op de Ligtenbergerweg. Het verbeteren van de verkeersveiligheid draagt immers bij aan de leefbaarheid, de recreatieve mogelijkheden en het verminderen van wildaanrijdingen. De gemeente Hellendoorn is hier samen met de omgeving mee aan de slag gegaan.

Stand van zaken

Begin februari is aannemer Baks uit Borculo geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Zij zijn in februari meteen van start gegaan. Het merendeel van de werkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. Na de zomer van 2020 gaat de aannemer verder met nog wat kleine klussen en in het winterseizoen wordt in de zuidoosthoek en op enkele andere plekken in het gebied beplanting aangebracht. In de zuidoosthoek gaat het vooral om het aanvullen van bestaande en het aanleggen van nieuwe singels. Dit draagt bij aan beschutting langs de randen waar ook diverse soorten van zullen profiteren.

De laatste ingrijpende maatregel betreft het aanpassen van de Ligtenbergerweg. Door het aanleggen van bochten en wegversmallingen willen we auto’s langzamer laten rijden. Daarmee wordt het veiliger en hebben overstekende dieren een grotere overlevingskans. De exacte uitvoeringsdatum is nog niet bekend, omdat nog enkele procedurele zaken lopen. De verwachting is dat begin volgend jaar gestart wordt met deze werkzaamheden.

Bekijk de kaart met de plannen op de Zunasche Heide in de Sallandse Heuvel-factsheet van Staatsbosbeheer en op deze impressie.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelopgave voor N2000-gebieden op de site van de provincie Overijssel.

Meer informatie en contact

Lees voor meer informatie de nieuwsbrieven over de ontwikkelingen op de Zunasche Heide:
Nieuwsbrief 1 - December 2017
Nieuwsbrief 2 - Maart 2018
Nieuwsbrief 3 - Mei 2018
Nieuwsbrief 4 - Juli 2018
Nieuwsbrief 5 - November 2018
Nieuwsbrief 6 - Maart 2019
Nieuwsbrief 7 - juni 2019
Nieuwsbrief 8 - oktober 2019
Nieuwsbrief 9 - januari 2020
Nieuwsbrief 10 - april 2020
Nieuwsbrief 11 - augustus 2020

Wil je de nieuwsbrief per post of per mail direct ontvangen? Dan kun je hiervoor een e-mail sturen aan projectsecretaris Gerbert Engberts via email: g.engberts@staatsbosbeheer.nl.

Heb je vragen, zorgen of wil je iets met ons bespreken? Neem gerust contact op met Jacob Heitman, projectleider Zunasche Heide. Je kunt Jacob bereiken op 06 53 39 34 72 of via een e-mail: ja.heitman@staatsbosbeheer.nl.

Inloopmiddagen

In verband met het coronavirus zijn er overal maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan. Ook wij zetten ons hiervoor in. Dat betekent dat de inloopmiddagen voorlopig komen te vervallen. Het kernteam is wel telefonisch en per mail bereikbaar, dus neem bij vragen gerust contact op met projectleider Jacob Heitman. Zodra de mogelijkheid zich weer voordoet, is het kernteam van Staatsbosbeheer elke maand in buurthuus ’t Hexel in Nijverdal te vinden voor buren en belangstellenden die willen bijpraten over de ontwikkelingen van de Zunasche Heide.

NP Logo
Tip je vrienden
Tip