De Zunasche Heide

Aan de oostkant van de Sallandse Heuvelrug grenst het natuurgebied aan de Zunasche Heide. Het plangebied voor de Zunasche Heide is ongeveer 130 hectare groot en maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager gelegen gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden.

Die verbinding willen Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel weer herstellen zodat het leefgebied van vele diersoorten vergroot wordt.

Ook is het nodig om de bodemkwaliteit te herstellen. En in Nederland herstelt biodiversiteit zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aanpakken met buren, boeren, terreinbeheerders, onderzoekers en overheden. Op de Sallandse Heuvelrug doen we dat ook. In opdracht van de provincie Overijssel werken we hier samen met buren en partners aan natuurherstel.

Wat is er aan de hand?

De huidige 130 hectare Zunasche Heide maakte vroeger deel uit van een groot uitgestrekt heidegebied waarbij de hogere gebieden (Sallandse Heuvelrug) met de omringende lager geleden gebieden (waaronder de Zunasche Heide) waren verbonden. Voor veel dier- en plantensoorten is dit heide-ecosysteem met afwisseling van hoge droge en lagere nattere gronden een vereiste om te voorzien in een geschikt leefgebied. In de loop der tijd is de droge heide grotendeels bebost geraakt en zijn de omliggende nattere heidegronden omgevormd naar landbouwgrond. Daardoor is het leefgebied van veel soorten ernstig verkleind en het ecosysteem door het teveel aan stikstoffen verstoord.

Op korte termijn krijgt de Sallandse Heuvelrug een oppepper door de intensieve herstelmaatregelen. Met vakkundig regulier beheer kan het heidelandschap zich ook op langer termijn blijven ontwikkelen. Het herstel en behoud van de biodiversiteit vraagt een lange adem en brede inzet.

Maatregelen

Om de bodemkwaliteit en de ‘verbinding tussen hoog en laag’ te herstellen, zijn verschillende maatregelen nodig:
1. De natte heide wordt uitgebreid door onder andere singels en bosjes te verwijderen in het centrale deel van Zuna, dat is ongeveer 10% van de hele Zunasche Heide;
2. In het zuidoostelijke deel van het plangebied wordt natte heide ontwikkeld door van ongeveer 8 hectare grond de voedselrijke toplaag te verwijderen;
3. In het zuidoostelijke deel worden een aantal watergangen in het gebied verplaatst of (gedeeltelijk) gedempt;
4. Op de hoger gelegen overgang met de droge heide (tussen de Ligtenbergerweg en de Veeneggeweg/Lage Esweg) wordt 10 hectare natuurakkers en 14 hectare droge schraalgraslanden ontwikkeld.
Daarnaast grijpen we dit moment aan om met de omgeving na te denken over het aanpassingen voor een betere verkeersveiligheid op de Ligtenbergerweg. Het verbeteren van de verkeersveiligheid draagt immers bij aan de leefbaarheid, de recreatieve mogelijkheden en het verminderen van wildaanrijdingen. De gemeente Hellendoorn is hier samen met de omgeving mee aan de slag gegaan.

Stand van zaken

Na meerdere jaren van voorbereiding gaat de volgende fase voor Zunasche Heide – de fase van de realisatie – binnenkort van start. De plannen, die met inspraak van de omgeving zijn opgesteld, zijn vastgesteld en alle benodigde vergunningen zijn gegeven. Na de selectie van de aannemer (via een aanbesteding) wordt in februari 2020 gestart met de werkzaamheden. De aannemer heeft ruim één jaar de tijd om de werkzaamheden af te ronden, vanaf medio februari 2020 tot 31 maart 2021.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelopgave voor N2000-gebieden op de site van de provincie Overijssel.

Op deze kaart kunt u zien wat waar staat te gebeuren. Ook op onderstaande afbeelding is de impressie te zien.

Impressie

Meer informatie en contact

Lees voor meer informatie de nieuwsbrieven over de ontwikkelingen op de Zunasche Heide:
Nieuwsbrief 1 - December 2017
Nieuwsbrief 2 - Maart 2018
Nieuwsbrief 3 - Mei 2018
Nieuwsbrief 4 - Juli 2018
Nieuwsbrief 5 - November 2018
Nieuwsbrief 6 - Maart 2019
Nieuwsbrief 7 - juni 2019
Nieuwsbrief 8 - oktober 2019
Nieuwsbrief 9 - januari 2020

Heb je vragen, zorgen of wil je iets met ons bespreken? Neem gerust contact op met Jacob Heitman, projectleider Zunasche Heide. Je kunt Jacob bereiken op 06 53 39 34 72 of via een e-mail: ja.heitman@staatsbosbeheer.nl.

Inloopmiddagen

Het kernteam van Staatsbosbeheer zit elke maand in buurthuus ’t Hexel in Nijverdal voor buren en belangstellenden die willen bijpraten over de ontwikkelingen van de Zunasche Heide. Na start van de werkzaamheden zal ook de aannemer aanwezig zijn. Het is een goede gelegenheid om vragen, zorgen en ideeën met ons te delen. Een afspraak maken is niet nodig. U bent van harte welkom.

De data voor de komende inloopmiddagen zijn:
• 26 februari
• 11 maart
• 25 maart
• 15 april
• 29 april
• 27 mei
• 24 juni

NP Logo
Tip je vrienden
Tip